Misja szkoły

Drukuj

09 października 2006 Wpisany przez Administrator

Misją naszej Szkoły jest nauczanie i wychowanie młodego człowieka w
oparciu o uniwersalne zasady etyki.
Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u naszych uczniów poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego
dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości
kultur Europy i świata.
Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w
oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.