Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego     .
 • Panel1
 • Panel2
 • Panel3
 • Panel4
 • Panel5
 • Panel6

Euroszkoła

Drukuj

 W Gimnazjum w Potoku działa od 2002 r. Szkolny Klub Europejski "EUROPOTOK".

 

Logo Szkolnego Klubu Europejskiego "EUROPOTOK"

 

Flaga Unii

 

Statut Szkolnego Klubu Europejskiego Europotok
działającego w Gimnazjum w Potoku

 

I Postanowienia ogólne:

 1. Szkolny Klub Europejski przy Gimnazjum w Potoku, z siedzibą w wymienionej szkole jest ośrodkiem działań w ramach edukacji europejskiej.
 2. Logo Klubu to prostokąt, w środku którego znajdują się na niebieskim tle: granatowy zarys mapy świata, biało- czerwona flaga, złote gwiazdki oraz złoty napis EUROPOTOK. U dołu, na białym tle niebieski napis SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI. Logo otacza biało- niebieska ramka.
 3. Członkami Klubu mogą być uczniowie gimnazjum.
 4. Członkowie Klubu uchwalają statut organizacji i mogą dokonywać  w nim zmian zwykłą większością głosów podczas zebrań.

II Cele Klubu:

 1. Rozwijanie własnej tożsamości narodowej.
 2. Kształcenie postawy patriotycznej.
 3. Propagowanie informacji na temat Unii Europejskiej i procesów integracyjnych.
 4. Integracja środowiska lokalnego wokół idei wspólnej Europy.
 5. Kształtowanie świadomości europejskiej.
 6. Rozwijanie postaw wzajemnej tolerancji i szacunku.

III Zadania Klubu:

 1. Przygotowanie do życia we wspólnej Europie.
 2. Upowszechnianie informacji na temat Unii Europejskiej.
 3. Poszerzanie wiadomości na temat wspólnej Europy.
 4. Szerzenie idei integracji europejskiej  w szkole i środowisku lokalnym.
 5. Współpraca z władzami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi.
 6. Nawiązanie współpracy z innymi klubami.
 7. Propagowanie tożsamości narodowej i patriotyzmu lokalnego.
 8. Zbieranie i aktualizowanie informacji.

IV Formy realizacji zadań:

 1. Udział i organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
 2. Prezentowanie informacji i materiałów na wystawach szkolnych, w broszurach, ulotkach informacyjnych, redagowanie gazetek ściennych.
 3. Udział w projektach edukacyjnych o tematyce europejskiej.
 4. Nawiązywanie kontaktów i spotkania w celu popularyzowania idei wspólnej Europy.
 5. Kultywowanie polskich tradycji narodowych i regionalnych.

V Prawa i obowiązki członków Klubu:

Członkowie Klubu mają prawo do:

 1. Wyrażania własnych poglądów.
 2. Uczestnictwa w spotkaniach klubowych.
 3. Wybierania władz klubu.
 4. Decydowania o formach realizacji zadań statutowych.
 5. Uczestnictwa w konkursach szkolnych, pozaszkolnych oraz w projektach edukacyjnych.

Członkowie Klubu mają obowiązek:

 1. Wywiązywania się z przydzielonych zadań i funkcji.
 2. Godnego reprezentowania klubu.
 3. Szerzenia idei integracji europejskiej.
 4. Wykazywania odpowiedzialności za funkcjonowanie klubu.

VI Władze Klubu.

 1. Organem Szkolnego Klubu Europejskiego jest Rada Klubu składająca się z przewodniczącego, dwóch zastępców oraz sekretarza.
 2. Rada Klubu wybierana jest podczas zebrania wyborczego.
 3. Wyboru dokonują członkowie Klubu w wyniku tajnego głosowania.
 4. Rada Klubu wybierana jest na okres jednego roku.

Potok, wrzesień 2002 r.

bip2.png
jedlicze.png
men.jpg
ko.png
cke.png
oke2.jpg