Szkoła Podstawowa w Potoku

im. Edmunda Łozińskiego         .
  • Panel1
  • Panel2
  • Panel3
  • Panel4
  • Panel5
  • Panel6

Udział w programie –„Rzeki karpackie – czysta natura 2000”.

Drukuj

W dniach 05.10 2017 – 06.10 2017r . dwie uczennice z klasy II G   Karolina Hac i Małgorzata Komisarz pod opieką pani Teresy Korony-Garbacik, wzięły udział w zajęciach programu edukacyjnego –„Rzeki karpackie – czysta natura 2000”. Projekt jest kampanią edukacji ekologicznej dla społeczności znad Soły, Czarnej, Łososiny, Białej Tarnowskiej, Wisłoki z dopływami, Jasiołki i środkowego Sanu i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma on na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec związanych z rzekami siedlisk i gatunków, chronionych w ramach obszarów Natura 2000, poprzez wzrost wiedzy i świadomości w zakresie ich zagrożeń, a także korzyści dla społeczeństwa płynące z zachowania naturalnego charakteru rzek górskich. Projekt realizowany jest od III 2017 do II 2019r. Zajęcia odbywały się w Krempnej w Ośrodku Wypoczynkowym „Nad zalewem” oraz w Myscowej.

W ramach szkolenia uczennice lepiej poznały funkcjonowanie naturalnych rzek górskich, ich dynamikę, zagrożenia antropogeniczne dla ochrony przyrody tych obszarów, korzyści  z zachowania naturalnego stanu rzek górskich, w tym wpływ na zagrożenie powodziowe. Poszerzyły swoje wiadomości na temat  siedlisk chronionych w Naturze 2000 – gatunków charakterystycznych, warunków siedliskowych,  gatunków obcych i inwazyjnych, poznały sposoby walki z nimi. Nauczyły się rozpoznawać ryby, płazy, i inne zwierzęta wodne i nad wodne, poznały ich zwyczaje, wymagania ekologiczne. Dowiedziały się jakie są największe  zagrożenia dla ekosystemu rzecznego. W trakcie szkolenia gimnazjalistki  zostały również przygotowane do pełnienia roli ankieterów i zaangażowane jako wolontariuszki do akcji edukacyjno – informacyjnej wśród dorosłych mieszkańców. Pierwszy dzień szkolenia miał charakter teoretyczny, w drugim dniu uczniowie praktycznie  w terenie testowali swoje wiadomości i umiejętności. Na długo w pamięci uczennic pozostanie wizyta w punkcie ornitologicznym, badanie stanów czystości wód, ich ph, temperatury czy natlenienia. Zajęcia prowadzili pracownicy Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych i Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego z Krakowa. Pobyt uczniów był możliwy dzięki włączeniu się Związku Gmin Dorzecza Wisłoki do realizacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych rzeki Wisłoki z dopływami”.